อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูอัมพร พละบุตร
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูอัมพร พละบุตร
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: Countable and uncountable nouns คำนามนับได้และนับไม่ได้ พร้อมแบบทดสอบ เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
umporn
en09
en09
ภาพแทนตัว

เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 สิงหาคม 2006
กลุ่มสาระ/งาน: Thailand
จำนวนอีเลินนิ่งทั้งหมด: 108
สร้างเมื่อ: 25 กรกฏาคม 2009 เวลา 20:21 | IP ล็อค

(Countable and uncountable nouns)

คำนามนับได้และนับไม่ได้  

มีรูปแบบดังนี้

             1.  คำนามนับได้  คือสิ่งที่สามารถนับเป็นจำนวนได้ จะเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ แบ่งออกเป็น

                - คำนามทั่วไป (Common nouns) เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ เช่น letter - letters, record - records

                - คำนามที่บอกความเป็นกลุ่ม, หมู่, พวก เช่น flock, herd, fleet, school, team, tribe

             2.  คำนามนับไม่ได้  แบ่งออกเป็น

                - คำนามที่แสดงความมากน้อยด้วยปริมาณไม่ใช่จำนวน (Mass nouns) เช่น water, air, oil, coffee, chalk, rice, sand

                - คำนามที่บอกคุณสมบัติ บอกสภาพ บอกการกระทำ (Abstract nouns) เช่น cleverness, beauty, honesty, honesty

                - คำนามที่เป็นชื่อวิชา เช่น science, geology, art

                - คำนามที่เป็นชื่อกีฬา เช่น basketball, golf

                - คำนามนับไม่ได้ หากรวมกับคำนามนับได้ทั่วไปในกรณีที่ต้องการทราบเป็นหน่วย ก็จะทำให้เป็นนามนับได้ เช่น work - a job,
                  furniture - a piece of furniture, bread - a loaf of bread, sugar - a lump of sugar

                - คำนามนับไม่ได้และคำนามนับได้ในกรณีที่ให้ความหมายแตกต่างกัน เช่น
                 
 I like lamb. (meat) - He's got 50 lamps. (animals)
                   It's made of glass. (material) - Would you like a glass of wine?

                - การใช้ Much, Many, A lot of

                   - much ใช้กับคำนามนับไม่ได้ เช่น I haven't got much money.
                   - many ใช้กับคำนามนับได้ เช่น I haven't got many records.
                   - a lot of ใช้ได้ทั้งคู่ เช่น I haven't got a lot of money., I have got a lot of records.

                - การใช้ (A) little และ (A) few

                   - little ใช้กับคำนามนับไม่ได้ เช่น Will you have a little wine?
                   - few ใช้กับคำนามนับได้ เช่น I have got few friends.

                - การใช้ some, any

                   - some ใช้ในประโยคบอกเล่า เช่น There are some mangoes in the basket.
                   - any ใช้ในประโยคคำถาม หรือปฏิเสธ เช่น He doesn't play any
instrument.

การใช้ much และ  many ใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม negative and question forms.

Example:

- How much money have you got?

- How many cigarettes have you smoked?

- There's not much sugar in the cupboard.                                                            

-  There weren't many people at the party.


************************************************************ *******************

  แบบทดสอบคำนามที่นับได้ กับ some/a/an 

Countable nouns + some/a/an

What word do you need to complete the sentence?
 
< name=Quiz>
1. My wife is ______ doctor.  
2. My brother is ______ artist.  
3. I'm staying with ______ friends.  
4. She's a writer. She writes ______ books.  
5. I've got ______ car waiting outside.  
6. I've got ______ more questions to ask you, if you don't mind.  
7. My cousin is married to ______ actor.  
8. What ______ wonderful presentation! You were excellent.  
9. I've got ______ idea.  
10. ______ people would like to talk to you, if you have the time.  
11. I love ______ Coke.  
12. I lived in Tahiti when I was ______ child.  
13. I've seen ______ good films recently. "The Insider" was great.  
14. I need to buy ______ new trousers. I'm getting fat!  
15. Sue and Vaughan are ______ good writers.  
16. They have written ______ new book called "Inside Out".  
17. I like all animals but ______ cats are my favourites.  
18. However I like ______ cats better than others!  
19. You have got ______ really nice eyes.  
20. It's the last question. What ______ relief!

************************************************************ ******

In the following sentences, fill in the gaps with one of the following determiners:

 แบบทดสอบการใช้ some และany < name=cloze>

1) Ann has ........................ candies.
2) Bill doesn't have...................  money.
3) Sue will give us ..............information.
4) There is .................milk in the fridge.
5) There isn't ......................... beer.
6) There aren't .......... boys in my family.
7) Bill won't give me .....................help.
8) Ann shouldn't smoke ........ cigarettes.
9) Sue must do ........homework tonight.
10) My brother can't speak .......Chinese.
11) My sister can speak ............Spanish.
12) I can't speak .....Chinese or Spanish.
13) I must study .......second languages.
14) Bill isn't .............smarter than Jane.
15) Ann should eat ...............fresh fruit.

************************************************

ไปข้างบน มุมมอง umporn's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย umporn
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

หมายเหตุ : เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้แสดงความคิดเห็นได้ทางทีมพัฒนาจึงได้มีการนำเอา Social Plugins อย่าง Facebook เข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบ ดังนั้นท่านที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นั้นท่านจะต้องทำการ login ผ่าน Facebook ก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับ !!
Powered by Web Wiz Forums version 7.6