อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูนิตยา โพธิ์ทา
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูนิตยา โพธิ์ทา
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
nittaya
social08
social08
ภาพแทนตัว

เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 27 ตุลาคม 2005
กลุ่มสาระ/งาน: สังคมศึกษา
จำนวนอีเลินนิ่งทั้งหมด: 11
สร้างเมื่อ: 16 มกราคม 2008 เวลา 22:20 | IP ล็อค

        

        อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย 


       ดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันเคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนชาติต่างๆ ในอดีตมากมาย คือ
1. อาณาจักรฟูนัน   พุทธศตวรรษที่
 6-11 ( ประมาณระหว่าง พ.ศ. 500-1100เชื่อว่าบรรพบุรุษอพยพมาจาก ประเทศอินเดียถิ่นฐานอยู่ บริเวณปากนํ้าโขงในกัมพูชา   แผ่ขยายมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและภาคใต้ของลาว ไม่ปรากฏศูนย์ กลางอย่างแน่ชัด มีการปกครองเเบบเทวราช และมีวัฒนธรรมแบบพราหมณ์ - ฮินดู หลักฐานที่ค้นพบ คือเครื่องประดับเทวรูป เหรียญตรา
2.อาณาจักรนครศรีธรรมราช(ตามพรลิงค์)
พุทธศตวรรษที่
7-19 (พ.ศ.600-1900)จากหลักจดหมายเหตุจีนและเอกสารอินเดีย เชื่อว่าเมืองหลวงอยู่ทีนครศรีธรรมราช จากหลักฐานร่องรอยคูเมืองและกำแพงใหญ่ ศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศ์ พระพุทธสิหิงค์ เป็นต้น เคยเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมากต่อมาตกเป็นส่วนหนึ่งของอา ณาจักรศรีวิชัย ทวาราวดี และสุโขทัย

3.อาณาจักรขอม พุทธศตวรรษที่ 11-19
(ระหว่าง พ.ศ. 1000-1900) มีอาณาจักรอยู่บริเวณปากแม่น้ำโขง กัมพูชา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย สืบต่อจากอาณาจักรฟูนัน มีความเจริญรุ่งเรืองมาก รับวัฒนธรรมจากอินเดีย
ปกครองแบบเทวราช  ระบบจตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา นับถือศาสนาพราหมณ์ มีการสร้างเทวรูปและปราสาทหิน
ที่สำคัญ คือ นครวัด - นครธม ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และปราสาทหินอื่นๆในดินแดนภาตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทยมากมาย
4.อาณาจักรโคตรบูร พุทธศตวรรษที่ 11-15 (ระหว่าง พ.ศ.1000-1500) ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและตอนกลางของลาว เชื่อว่าเมืองหลวงโคตรบูรตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง คือ เมืองท่าแชกของลาวอาณาจักรนี้นับถือพุทธศาสนา มีการสร้างพระเจดีย์สำคัญ คือ พระธาตุพนม
5.อาณาจักรทวาราวดี พุทธศตวรรษที่ 11-16
(ระหว่าง พ.ศ. 1000-1600
) เป็นอาณาจักรใหญ่ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือ ภาคกลางของไทย ถึงหัวเมืองมอญ เจริญรุ่งเรืองพร้อมกับอาณาจักรขอมศูนย์กลางไม่ปรากฎแน่ชัด มีการสันนิษฐาน 3 กลุ่ม คือ เมืองนครปฐม  กลุ่มสองว่าอยู่ที่เมืองอู่ทอง สุพรรณบุรีและกลุ่มสามว่าอยู่ที่ ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีหลักฐานต่าง ๆ มากมายในด้านพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมจากอินเดีย เช่นพระพุทธรูป รูปคน รูปเทวดา พระโพธิสัตว์ ธรรมจักรเหรียญตรา ศิลาจารึก เป็นต้น และหลักฐานของไทย ได้แก่ ตำนานมูลศาสนา และตำนานจามเทวีวงศ์
6.อาณาจักรละโว้ พุทธศตวรรษที่ 11-
 19 (ระหว่าง พ.ศ. 1000-1900
) สืบทอดความเจริญต่อจากอาณาจักรทวาราวดี เชื่อว่าละโว้ คือ เมืองลพบุรี ตามตำนานพงศาวดารเมืองเหนือเคยตกอยู่ใต้อำนาจขอม จึงรับวัฒนธรรมจากทวาราวดีและขอมไว้มากมาย เช่น พระปรางค์สามยอด สร้างตามแบบขอมละโว้เคยติดต่อกับจีน แต่ต่อมาตกอยู่ใต้ การปกครองของอยุธยา
7. อาณาจักรศรีวิชัย พุทธสตวรรษ ที่ 11-17
(ระหว่างพ.ศ. 1000-1700
) ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไทยตลอดแหลมมลายู เกาะสุมาตรา และชวา ศูนย์กลางเชื่อว่าตั้งอยู่ที่ เมืองไชยาสุราษฎร์ธานีซึ่งมีหลักฐานคือ พระบรมธาตุไชยา ซากกำแพงเมือง และโบราณวัตถุมากมาย บ้างก็เชื่อว่าอยู่ที่เมืองปาเล็มบัง เกาะสุมาตรา ซึ่งมีมหาสถูปบุโรพุทโธ และสิ่งก่อสร้างตามคติศาสนาพุทธ นิกายมหายาน และศาสนาพราหมณ์
8. อาณาจักรโยนก เชียงแสน พุทธศตวรรษที่ 14-15
(ระหว่าง พ.ศ.1300-1500
) เชื่อว่าผู้นำกลุ่มคนไทยชื่อ สิงหนวัติ ได้สร้างเมืองนาคพันธุ์สิงหนวัตินคร (อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ต่อมา คือ อาณาจักรโยนกนคร มีเมืองเชียงแสนเป็นราชธานี  มีอาณาเขตถึงตังเกี๋ยของเวียดนาม ถึงแม่น้ำสาละวิน รัฐฉานของพม่า และยูนาน   ของจีนจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน  ต่อมาสร้างเมืองใหม่คือเวียงสีทองไชยนารายณ์ และไชยปราการ (อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่)เป็นเมืองหลวง ต่อมาถูกขอมรุกรานและถูกน้ำท่วมบ้านเมืองพังพินาศล่มสลายไป
9.อาณาจักรหริภุญชัย (ลำพูน) (ประมาณ พ.ศ.1310-1835
) กำเนิดหลังอาณาจักรโยนกเชียงแสน ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน (จังหวัดลำพูนในปัจจุบัน) ตามตำนานจามเทวีวงศ์  กล่าวว่า กษัตริย์องค์แรก คือ พระนางจามเทวี  ต่อมาสร้างเมืองเชลางค์นคร (ลำปาง) อยู่ในลุ่มน้ำวัง มีความเลื่อมใส พุทธศาสนาและก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ มากมายที่สำคัญ เช่น เจดีย์วัดกู่กุดหรือวัดจามเทวีลำพูนเจดีย์ช้าง ยืนวัดพระธาตุหริภุญชัยต่อมาตกอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรล้าน นาของพ่อขุนมังราย

10.อาณาจักรล้านนา (เชียงใหม่) (ประมาณ พ.ศ.1804-2432) พ่อขุนมังรายเจ้าเมืองเงินยางต่อมาสร้างเมืองเชียงรายขึ้น เมื่อได้หริภุญชัยไว้ในอำนาจ  แล้ว ปี พ.ศ. 1839 ได้สร้างเมืองหลวงใหม่ คือ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่  พ่อขุนมังรายเป็นพระสหายกับ
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัยอาณา   จักรล้านนา มีความเจริญมากในด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ มีตัวอักษรเป็นของตนเอง นับถือพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์แบบสุโขทัย ล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นอาณาจักรอยุธยาและพม่าบ้าง เป็นอิสระบ้างจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 5 ได้รวมอาณาจักรล้านนาเข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยด้วย 

 

 

 แก้ใขโดย nittaya เมื่อ 26 มกราคม 2008 เวลา 21:32
ไปข้างบน มุมมอง nittaya's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย nittaya
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

หมายเหตุ : เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้แสดงความคิดเห็นได้ทางทีมพัฒนาจึงได้มีการนำเอา Social Plugins อย่าง Facebook เข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบ ดังนั้นท่านที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นั้นท่านจะต้องทำการ login ผ่าน Facebook ก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับ !!
Powered by Web Wiz Forums version 7.6